الفبای سفر
الفبای سفر
آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (8روزه)

آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (8روزه)

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
FATIH
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
AKSARAY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,575,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,075,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
Dolapdere
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,075,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,875,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  10,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,425,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
Beyoğlu
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,425,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
AKSARAY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,575,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  11,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,425,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,580,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,440,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
Beyoğlu
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,070,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,975,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,125,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
sehzadebasi
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,210,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,620,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,070,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,175,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
Dolapdere
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,070,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,260,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,720,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,260,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,720,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,470,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,140,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,910,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,520,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,240,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,730,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,660,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,910,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,910,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,510,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,120,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,610,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,320,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
TAKSIM/superior city
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,920,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,940,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,110,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
BOSPHORUS VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
BESIKTAS
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,520,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,140,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,060,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,490,000تومان
BESIKTAS

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال 990/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook