الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری کوش آداسی 26خرداد 1403

تور لحظه آخری کوش آداسی 26خرداد 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
ازمیر ، عدنان مندرس
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
ازمیر ، عدنان مندرس
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  58,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  55,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  68,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  69,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
رو به باغ
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  58,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  72,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  66,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  71,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  63,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  65,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  72,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  83,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
PROMO ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  67,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  78,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  59,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  83,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  59,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
2ADL+2CHD LARGE ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  61,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  92,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  63,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  104,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  118,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  109,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  66,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  122,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  68,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  125,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور کوش آداسی از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook