الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری آلانیا 23 فروردین 1403 (تابان)

تور لحظه آخری آلانیا 23 فروردین 1403 (تابان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
آلانیا ، فرودگاه قاضی پاشا
Aircraft - تابان (Economy)
alefbatour
آلانیا ، فرودگاه قاضی پاشا
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - تابان (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,500,000تومان
  23,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,000,000تومان
  33,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,900,000تومان
  17,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  39,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  39,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,200,000تومان
  30,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,000,000تومان
  43,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,300,000تومان
  20,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,100,000تومان
  31,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,700,000تومان
  45,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,700,000تومان
  21,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
VILLA ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  50,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  56,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,600,000تومان
  39,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  62,100,000تومان
  60,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,000,000تومان
  25,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,000,000تومان
  41,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,600,000تومان
  58,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,200,000تومان
  26,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,400,000تومان
  43,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  63,000,000تومان
  61,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,900,000تومان
  27,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,300,000تومان
  44,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  66,000,000تومان
  64,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,900,000تومان
  28,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,300,000تومان
  45,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  67,500,000تومان
  65,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000تومان
  28,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  63,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  46,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  86,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  69,200,000تومان
  67,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  102,500,000تومان
  99,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  40,300,000تومان
  39,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
STD
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  74,900,000تومان
  72,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  123,800,000تومان
  120,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  43,100,000تومان
  41,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  84,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  127,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  120,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  205,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  65,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور آلانیا از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز تابان✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آلانیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آلانیا


***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook