الفبای سفر
الفبای سفر
تور آلانیا 16 فروردین 1403 (تابان)

تور آلانیا 16 فروردین 1403 (تابان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
آلانیا ، فرودگاه قاضی پاشا
Aircraft - تابان (Economy)
alefbatour
آلانیا ، فرودگاه قاضی پاشا
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - تابان (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,600,000تومان
  28,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,600,000تومان
  36,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000تومان
  19,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  39,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,700,000تومان
  32,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,200,000تومان
  47,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,800,000تومان
  22,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  48,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  51,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,000,000تومان
  37,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  59,000,000تومان
  57,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,200,000تومان
  24,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,800,000تومان
  38,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,200,000تومان
  58,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,800,000تومان
  25,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,700,000تومان
  40,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  58,200,000تومان
  56,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,700,000تومان
  25,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  64,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,500,000تومان
  42,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,200,000تومان
  59,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,800,000تومان
  26,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,400,000تومان
  45,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  65,800,000تومان
  63,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,100,000تومان
  28,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,700,000تومان
  47,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  69,500,000تومان
  67,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,300,000تومان
  29,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,000,000تومان
  49,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,200,000تومان
  71,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000تومان
  30,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
SIDE SEA
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,100,000تومان
  49,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,200,000تومان
  71,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000تومان
  30,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
STD
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,500,000تومان
  50,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,400,000تومان
  73,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,100,000تومان
  31,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
SEA VIEW
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  54,700,000تومان
  53,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,200,000تومان
  76,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,300,000تومان
  32,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
SEA
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,100,000تومان
  55,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  91,400,000تومان
  88,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,600,000تومان
  33,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
SUPERIOR SEA VIEW
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  59,500,000تومان
  57,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  86,700,000تومان
  84,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,700,000تومان
  34,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
DLX
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  84,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,900,000تومان
  59,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  98,100,000تومان
  95,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,400,000تومان
  35,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  61,800,000تومان
  60,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  90,500,000تومان
  87,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,800,000تومان
  35,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
DLX SEA
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  96,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  162,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  53,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  120,400,000تومان
  116,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  205,200,000تومان
  199,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  66,100,000تومان
  64,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
آفر ویژه

اطلاعات تور

توضیحات

تور آلانیا از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز تابان✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آلانیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آلانیا


***جهت ثبت نام واریز 50 درصد تور الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook