برنامه بازیهای مرحله گروهی جام جهانی روسیه 2018

برنامه بازیهای مرحله گروهی جام جهانی روسیه 2018

جستجو در مجله گردشگری

تاریخ آخرین به روز رسانی: 17 دی ، 1396

برنامه بازیهای مرحله گروهی جام جهانی روسیه 2018

برنامه بازیهای مرحله گروهی جام جهانی روسیه 2018

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

برنامه بازیهای مرحله گروهی جام جهانی روسیه 2018

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت  
24 خرداد 1397 ساعت 18:30روسیهعربستان
25 خرداد 1397 ساعت 15:30مصراروگوئه
29 خرداد 1397 ساعت 21:30روسیه مصر
30 خرداد 1397 ساعت 18:30اروگوئهعربستان
4 تیر 1397 ساعت 17:30اروگوئهروسیه
4 تیر 1397 ساعت 17:30عربستانمصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت  
25 خرداد 1397 ساعت 18:30ایرانمراکش
25 خرداد 1397 ساعت 21:30اسپانیاپرتغال
30 خرداد 1397 ساعت 15:30پرتغالمراکش
30 خرداد 1397 ساعت 21:30ایراناسپانیا
4 تیر 1397 ساعت 21:30ایران پرتغال
4 تیر 1397 ساعت 21:30مراکشاسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت  
26 خرداد 1397 ساعت 13:30فرانسهاسترالیا
26 خرداد 1397 ساعت 19:30پرودانمارک
31 خرداد 1397 ساعت 15:30فرانسهپرو
31 خرداد 1397 ساعت 18:30استرالیادانمارک
5 تیر 1397 ساعت 17:30دانمارکفرانسه
5 تیر 1397 ساعت 17:30استرالیاپرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت  
26 خرداد 1397 ساعت 16:30آرژانتینایسلند
26 خرداد 1397 ساعت 22:30کرواسینیجریه
31 خرداد 1397 ساعت 21:30آرژانتینکرواسی
1 تیر 1397 ساعت 18:30ایسلندنیجریه
5 تیر 1397 ساعت 21:30آرژانتین نیجریه
5 تیر 1397 ساعت 21:30کرواسیایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت  
27 خرداد 1397 ساعت 15:30کاستاریکاصربستان
27 خرداد 1397 ساعت 21:30برزیلسوئیس
1 تیر 1397 ساعت 15:30برزیلکاستاریکا
1 تیر 1397 ساعت 21:30سوئیسصربستان
6 تیر 1397 ساعت 21:30صربستانبرزیل
6 تیر 1397 ساعت 21:30سوئیسکاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت  
27 خرداد 1397 ساعت 18:30آلمانمکزیک
28 خرداد 1397 ساعت 15:30سوئدکره جنوبی
2 تیر 1397 ساعت 21:30آلمانسوئد
2 تیر 1397 ساعت 18:30کره جنوبیمکزیک
6 تیر 1397 ساعت 17:30کره جنوبیآلمان
6 تیر 1397 ساعت 17:30مکزیکسوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت  
28 خرداد 1397 ساعت 18:30بلژیکپاناما
28 خرداد 1397 ساعت 21:30انگلیستونس
2 تیر 1397 ساعت 15:30بلژیکتونس
3 تیر 1397 ساعت 15:30انگلیسپاناما
7 تیر 1397 ساعت 21:30انگلیسبلژیک
7 تیر 1397 ساعت 21:30پاناماتونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت  
29 خرداد 1397 ساعت 15:30لهستانسنگال
29 خرداد 1397 ساعت 18:30کلمبیاژاپن
3 تیر 1397 ساعت 18:30ژاپنسنگال
3 تیر 1397 ساعت 21:30لهستانکلمبیا
7 تیر 1397 ساعت 17:30ژاپنلهستان
7 تیر 1397 ساعت 17:30کلمبیاسنگال

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt