الفبای سفر
الفبای سفر
تور مارماریس 16فروردین 1403 (مستقیم دالامان)

تور مارماریس 16فروردین 1403 (مستقیم دالامان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - Meraj Air (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - Meraj Air (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,340,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
BANGLOW FAMILY 2+2
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
استاندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
FAMILY: 2+2 OR 3+1
soldOut
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
LARGE ROOM 2+2
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
بانگلو
soldOut
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
soldOut
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
STD
soldOut
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,830,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,240,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دلوکس لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,240,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  35,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  35,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  35,570,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
FAMILY: 2+2 OR 3+1
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,970,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
استاندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,970,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دید مستقیم دریا
soldOut
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
soldOut
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,390,000تومان
استاندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  65,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دلوکس لند ویو
soldOut
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,220,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,270,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  63,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
POOL ACCESS STAIRS
soldOut
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  65,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
POOL DIRECT
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  67,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  94,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
استاندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  71,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  100,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
RIVER VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  73,240,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  103,460,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دید مستقیم دریا

اطلاعات تور

توضیحات

تور مارماریس از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.

درصورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 4میلیون به پکیج اضافه میشود.

.

استخر روباز + پارک آبی آبگرم:  هتل لیبرتی

.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook