تور لحظه آخری آنتالیا 5 آبان 1402

تور لحظه آخری آنتالیا 5 آبان 1402

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : جمعه 1402/08/05 ساعت پرواز: 04:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : پنجشنبه 1402/08/11 ساعت پرواز: 22:30
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
NET
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,224,700 تومان 24,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,288,700 تومان 33,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,233,700 تومان 14,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,739,700 تومان 24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,494,700 تومان 33,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,645,700 تومان 15,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,078,700 تومان 26,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,833,700 تومان 34,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,645,700 تومان 15,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
مرد مجرد
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,829,700 تومان 27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,807,700 تومان 40,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,057,700 تومان 15,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,271,700 تومان 29,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,777,700 تومان 39,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,366,700 تومان 15,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,713,700 تومان 30,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
- -
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
- -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
FAMILY 4PAX
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
5آبان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,228,700 تومان 31,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,030,700 تومان 44,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,892,000 تومان 16,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,949,700 تومان 31,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,897,700 تومان 43,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,499,700 تومان 16,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,949,700 تومان 31,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,266,700 تومان 45,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,087,700 تومان 16,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,567,700 تومان 32,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,579,700 تومان 52,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,293,700 تومان 16,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
VILLAG ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,730,700 تومان 34,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,738,700 تومان 48,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,730,700 تومان 34,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,039,700 تومان 34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,154,700 تومان 55,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,911,700 تومان 17,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,657,700 تومان 35,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,077,700 تومان 49,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,922,000 تومان 17,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,863,700 تومان 35,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,871,700 تومان 49,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,334,000 تومان 17,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,069,700 تومان 35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,480,700 تومان 59,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,117,700 تومان 17,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
HILL ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,408,700 تومان 37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,869,000 تومان 52,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,426,700 تومان 17,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,129,700 تومان 37,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,716,700 تومان 60,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,644,700 تومان 38,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,227,700 تومان 54,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
- -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
5آبان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,189,700 تومان 39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,723,000 تومان 54,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,189,700 تومان 39,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,189,700 تومان 39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,596,700 تومان 56,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,147,700 تومان 18,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,867,700 تومان 42,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,407,700 تومان 60,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,662,700 تومان 19,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,176,700 تومان 42,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,231,700 تومان 61,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,868,700 تومان 19,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,279,700 تومان 42,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,540,700 تومان 61,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,957,700 تومان 45,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,342,700 تومان 75,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,486,700 تومان 19,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,399,700 تومان 46,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,720,700 تومان 67,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,795,700 تومان 20,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,253,700 تومان 48,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,604,700 تومان 70,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,218,000 تومان 20,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,004,700 تومان 50,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,385,700 تومان 73,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,722,700 تومان 21,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
DLX
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,064,700 تومان 52,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,475,700 تومان 76,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,134,700 تومان 21,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
DLX SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
5آبان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,506,700 تومان 53,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,153,700 تومان 78,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,566,700 تومان 55,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,449,700 تومان 81,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,164,700 تومان 22,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,493,700 تومان 56,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,487,700 تومان 96,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,381,000 تومان 22,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,141,700 تومان 58,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,672,700 تومان 86,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,885,700 تومان 23,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
5آبان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,999,700 تومان 66,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,989,700 تومان 99,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,059,000 تومان 25,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,634,700 تومان 71,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,055,000 تومان 118,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,181,700 تومان 26,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,114,700 تومان 87,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
159,124,700 تومان 154,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,198,700 تومان 30,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
LAGOON SUITE
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,869,700 تومان 95,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
167,467,700 تومان 162,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,464,700 تومان 32,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,049,700 تومان 101,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
178,694,700 تومان 173,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,009,700 تومان 33,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
111,126,700 تومان 107,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
189,715,700 تومان 184,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,554,700 تومان 35,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,409,700 تومان 13,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات

توضیحات

تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .


***کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021


مسئولین تور

 • آقای هندی
 • خانم میرحمزه
 • خانم پور حنیف
 • خانم طباطبائی
 • خانم پورصفری
 • خانم معزی
 • خانم عراقی
 • آقا لطف الهی
 • آقای قلی زاده
 • خانم تاجیک
 • آقای حسینی
 • خانم صالحی
 • خانم دریایی
 • خانم مقدم
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt