تور بدروم 2 مهر 1400

تور بدروم 2 مهر 1400

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA ADB
تاریخ : جمعه 1400/07/02 ساعت پرواز: 01:50
مدت پرواز: 03:50
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
ADB IKA
تاریخ : جمعه 1400/07/09 ساعت پرواز: 05:45
مدت پرواز: 03:50
Economy
مبدا : فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
CLUB LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
STD LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
club land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
CLUB ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
garden view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
CLUB MAIN LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
MYNDOS
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
MAIN BUILDING
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
anex
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
STD LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان
SUPERIOR LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,690,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • نتیجه منفی تست PCR
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال790/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

  • خانم پور حنیف
  • خانم طباطبائی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt