الفبای سفر
الفبای سفر
تور بدروم 2 مهر 1400

تور بدروم 2 مهر 1400

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 50 دقیقه
، فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
Aircraft - ماهان (Economy)
alefbatour
، فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
مدت پرواز :3 ساعت و 50 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ماهان (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,620,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,230,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,130,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,825,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,865,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,065,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
CLUB LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,785,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,175,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,330,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,215,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
STD LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,170,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,545,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,465,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
club land view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
CLUB ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,570,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,570,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
land view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,755,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,670,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
land view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,970,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,360,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
garden view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,060,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,720,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
CLUB MAIN LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,060,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,720,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,345,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,665,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,345,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,665,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,560,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,845,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,180,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
MYNDOS
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,080,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
MAIN BUILDING
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,755,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,245,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,955,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,795,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
anex
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,945,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,340,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
STD LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,370,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,725,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,935,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,120,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,895,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,925,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,385,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,635,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,330,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,730,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,735,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,730,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,680,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,735,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,180,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,570,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,985,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,645,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان
SUPERIOR LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,485,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  71,315,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,260,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,690,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال790/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook