الفبای سفر
الفبای سفر
تور کوش آداسی 16 مرداد 1400

تور کوش آداسی 16 مرداد 1400

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 40 دقیقه
، فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
Aircraft - ایرتور (Economy)
alefbatour
، فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
مدت پرواز :3 ساعت و 40 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرتور (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,045,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,455,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,570,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,385,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,245,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,025,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,580,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,240,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,380,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,230,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,330,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,970,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,030,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,340,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,970,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
SIDE SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,760,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,525,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,295,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,240,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,035,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,720,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
SIDE SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,670,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,880,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
MAIN DLX LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,145,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
MAIN DLX SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,145,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,470,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,625,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,670,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,785,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,960,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,785,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,960,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,530,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,260,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,460,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,580,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,570,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,960,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,675,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,375,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,825,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,835,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
STD NO BALCONY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,395,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,940,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,395,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,940,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,970,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,170,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,825,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,825,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
SEA VIEW WITH BALCONY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,830,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,870,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,670,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,265,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,690,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کوش آداسی به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور کوش آداسی گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری کوش آداسی و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر کوش آداسی

*** نرخ کودک زیر 2 سال 790.000 تومان می باشد. 

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook