تور بدروم 9 مرداد 1400

تور بدروم 9 مرداد 1400

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA BJV
تاریخ : شنبه 1400/05/09 ساعت پرواز: 00:30
مدت پرواز: 03:50
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ایرتور
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه میلاس بدروم
BJV IKA
تاریخ : شنبه 1400/05/16 ساعت پرواز: 03:30
مدت پرواز: 03:50
Economy
مبدا : فرودگاه میلاس بدروم
شرکت حمل و نقل: ایرتور
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
CLUB LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
STD LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
CLUB ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
CLUB GARDEN
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
HOTEL ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
MYNDOS
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
MAIN BUILDING
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • نتیجه منفی تست PCR
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال790/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt