الفبای سفر
الفبای سفر
تور بدروم 9 مرداد 1400

تور بدروم 9 مرداد 1400

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 50 دقیقه
، فرودگاه میلاس بدروم
Aircraft - ایرتور (Economy)
alefbatour
، فرودگاه میلاس بدروم
مدت پرواز :3 ساعت و 50 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرتور (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۰۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۴۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۴۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
CLUB LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۶۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
STD LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۰۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
CLUB ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
CLUB GARDEN
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
HOTEL ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۴۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۵۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
MYNDOS
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
GARDEN VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
MAIN BUILDING
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۶۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۶۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۵۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۰۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۵٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۳٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۴۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۵٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۳٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۰٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۴٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۴۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۷٬۰۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال790/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook