الفبای سفر
الفبای سفر
تور آنکارا تیر 1400 (4شب)

تور آنکارا تیر 1400 (4شب)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت
، فرودگاه بین‌المللی آسین‌بوغا
Aircraft - ماهان (Economy)
alefbatour
، فرودگاه بین‌المللی آسین‌بوغا
مدت پرواز :3 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ماهان (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۶۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۷۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۵۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۷۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۸۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۳۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

توضیحات

نرخ کئدک زیر 2سال 700/000 تومان میباشد

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook