الفبای سفر
الفبای سفر
آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (4روزه)

آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (4روزه)

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  4,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
FATIH
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,940,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  4,840,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
AKSARAY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,065,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  4,765,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
Dolapdere
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  4,765,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,165,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,940,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  4,915,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
Beyoğlu
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,240,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  4,915,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
AKSARAY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,465,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,540,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  4,915,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,410,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
Beyoğlu
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,620,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,065,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,740,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,215,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
sehzadebasi
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,280,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,970,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,620,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,340,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,665,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,510,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,530,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,510,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,530,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
Dolapdere
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,640,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,620,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,490,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,730,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,870,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,530,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,730,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,870,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,440,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,820,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  10,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,440,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  10,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,270,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  10,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,430,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,360,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  11,130,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,640,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  11,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,180,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,670,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,430,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,430,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,080,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,470,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,430,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,260,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,830,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,430,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
TAKSIM/superior city
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,070,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
BOSPHORUS VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,040,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
BESIKTAS
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,470,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,330,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,990,000تومان
BESIKTAS

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال 990/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook