الفبای سفر
الفبای سفر
آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (5روزه)

آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (5روزه)

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
FATIH
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
AKSARAY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
Dolapdere
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
Beyoğlu
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
AKSARAY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۵۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
Beyoğlu
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
sehzadebasi
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۲۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
Dolapdere
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۶۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۸۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۵۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۶۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM/superior city
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BOSPHORUS VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BESIKTAS
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۵۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BESIKTAS

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال 990/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook