الفبای سفر
الفبای سفر
تور کوش آداسی مهر 99

تور کوش آداسی مهر 99

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۳٬۶۹۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۰۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۸۰۰ دلار
به دلیل شیوع ویروس و شرایط بوجود آمده در حال حاظر این تور انجام نمیشود.
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۳٬۶۹۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۰۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۸۰۰ دلار
به دلیل شیوع ویروس و شرایط بوجود آمده در حال حاظر این تور انجام نمیشود.
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۳٬۶۹۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۰۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۸۰۰ دلار
به دلیل شیوع ویروس و شرایط بوجود آمده در حال حاظر این تور انجام نمیشود.
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۳٬۶۹۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۰۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۸۰۰ دلار
به دلیل شیوع ویروس و شرایط بوجود آمده در حال حاظر این تور انجام نمیشود.
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۳٬۶۹۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۰۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۸۰۰ دلار
به دلیل شیوع ویروس و شرایط بوجود آمده در حال حاظر این تور انجام نمیشود.
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۳٬۶۹۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۰۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۸۰۰ دلار
به دلیل شیوع ویروس و شرایط بوجود آمده در حال حاظر این تور انجام نمیشود.
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۳٬۶۹۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۰۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۸۰۰ دلار
به دلیل شیوع ویروس و شرایط بوجود آمده در حال حاظر این تور انجام نمیشود.
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۳٬۶۹۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۰۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۸۰۰ دلار
به دلیل شیوع ویروس و شرایط بوجود آمده در حال حاظر این تور انجام نمیشود.
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۳٬۶۹۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۰۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۸۰۰ دلار
به دلیل شیوع ویروس و شرایط بوجود آمده در حال حاظر این تور انجام نمیشود.
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۳٬۶۹۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۰۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۸۰۰ دلار
به دلیل شیوع ویروس و شرایط بوجود آمده در حال حاظر این تور انجام نمیشود.
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۳٬۶۹۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۰۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۸۰۰ دلار
به دلیل شیوع ویروس و شرایط بوجود آمده در حال حاظر این تور انجام نمیشود.
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۳٬۶۹۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۰۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۸۰۰ دلار
به دلیل شیوع ویروس و شرایط بوجود آمده در حال حاظر این تور انجام نمیشود.
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۳٬۶۹۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۹۰۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۹٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان + ۱٬۸۰۰ دلار
به دلیل شیوع ویروس و شرایط بوجود آمده در حال حاظر این تور انجام نمیشود.

اطلاعات تور

توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کوش آداسی به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***


به دلیل شیوع ویروس و شرایط بوجود آمده در حال حاظر این تور انجام نمیشود.


آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook