تور لحظه آخری استانبول 20 اردیبهشت 98 (3شب)

تور لحظه آخری استانبول 20 اردیبهشت 98 (3شب)

3 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
توپکاپی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
هاربیه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
آکسارای
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
آکسارای
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
دولاب دره
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
دولاب دره
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
شیشانه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
ینی کاپی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
ینی کاپی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
تکسیم

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,435,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,435,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
بایرام پاشا
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
پرا
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
بی اوغلو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
بومونتی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
بشیکتاش
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,945,000 تومان
تکسیم

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز معراج/ نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد. /

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

مسئولین تور

  • اقای لطفیان
  • خانم میرحمزه
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt