تور لحظه آخری آنتالیا 12 اردیبهشت98

تور لحظه آخری آنتالیا 12 اردیبهشت98

6 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,695,000 تومان
آفر استثنایی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,695,000 تومان
آفر استثنایی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,695,000 تومان
آفر استثنایی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,695,000 تومان
آفر استثنایی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,695,000 تومان
آفر استثنایی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
SUPERIOR
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,695,000 تومان
آفر استثنایی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,695,000 تومان
آفر استثنایی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
آفر استثنایی GARDEN
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
STD LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
KUNDU
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,695,000 تومان
آفر استثنایی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
SIDE SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
CLUB
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
ELEGANCE
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,845,000 تومان
BELEK

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر محلی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.


مسئولین تور

  • آقای قاسملو
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt