الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری آنتالیا 12 اردیبهشت98

تور لحظه آخری آنتالیا 12 اردیبهشت98

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,295,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,995,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,795,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,695,000تومان
آفر استثنایی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,545,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,095,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,995,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,695,000تومان
آفر استثنایی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,645,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,945,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,845,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,645,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,195,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,095,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,695,000تومان
آفر استثنایی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,795,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,245,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,945,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,995,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,695,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,295,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,695,000تومان
آفر استثنایی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,045,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,645,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,045,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,045,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,645,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,045,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,295,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,995,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,145,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,395,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,145,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,245,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,545,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,395,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,295,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,695,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,795,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,395,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,695,000تومان
آفر استثنایی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,945,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,995,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,445,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,945,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,395,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,445,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,145,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,745,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,545,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
SUPERIOR
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,295,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,695,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,495,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,695,000تومان
آفر استثنایی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,395,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,695,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,495,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,545,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,945,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,645,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,545,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,945,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,645,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,645,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,995,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,645,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,645,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,995,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,645,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,995,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,745,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,695,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,695,000تومان
آفر استثنایی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,995,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,545,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,745,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,995,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,495,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,745,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,995,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,695,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,045,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
آفر استثنایی GARDEN
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,995,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,495,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,745,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,045,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,695,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,745,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
STD LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,345,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,995,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,845,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
KUNDU
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,595,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,595,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,895,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,695,000تومان
آفر استثنایی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,745,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,195,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,045,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
ALANYA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,745,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,695,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,045,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,895,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,945,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,095,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
SIDE SEA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,145,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,695,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,145,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,145,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,995,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,145,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,245,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,445,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,245,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,245,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,445,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,245,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,495,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,295,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,345,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
CLUB
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,645,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,545,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,445,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
ELEGANCE
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,095,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  10,945,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,645,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,645,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  11,145,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,845,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,645,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  11,145,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,845,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,745,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,545,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,845,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,845,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  10,795,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,945,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,945,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  10,945,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,945,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,995,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  11,045,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,945,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,245,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  11,445,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  4,045,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,845,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,295,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  4,145,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,695,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,045,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  4,345,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,845,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,145,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  4,745,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,845,000تومان
BELEK

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.