الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری استانبول 30 فروردین 98 (5شب)

تور لحظه آخری استانبول 30 فروردین 98 (5شب)

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,445,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,495,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,295,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
آکسارای
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,675,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
آکسارای
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,625,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,825,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,325,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
هاربیه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,975,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,475,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
ینی کاپی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,975,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,475,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
توپکاپی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,575,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
دولاب دره
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,310,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,185,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,560,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
ینی کاپی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,310,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,185,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,560,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
آکسارای
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,310,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,185,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,560,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
دولاب دره
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,310,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,960,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,785,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
لاللی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,385,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,335,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,635,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
دولاب دره
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,385,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,410,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
پرا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,385,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,335,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,635,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
ینی کاپی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,460,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,335,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,560,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
شیشلی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,660,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,870,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,810,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,685,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,935,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,760,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,085,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,785,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
ینی کاپی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,770,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,095,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,720,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
بایرام پاشا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,910,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,085,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,785,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
شیشانه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,915,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,380,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,560,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,135,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,085,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
لاللی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,340,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,230,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,560,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,240,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,080,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
پیاله پاشا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,425,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,320,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,435,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,070,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,415,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
شیشلی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,510,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,570,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,405,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,510,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,570,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,065,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,510,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,570,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,065,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,520,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,595,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,170,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
پرا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,605,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,245,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
بی اوغلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,745,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,220,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,020,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
شیشلی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,020,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,235,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,105,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,760,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,540,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,620,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  4,180,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
بومونتی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,710,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,960,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,330,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
شیشلی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,815,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,170,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,330,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
شیشلی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,070,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,680,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,735,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
شیشلی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,160,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  11,320,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,760,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,160,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,680,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  4,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
بشیکتاش
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,665,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,870,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,760,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,825,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,725,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,445,000تومان
بشیکتاش

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز معراج/ نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد. /

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook