تور لحظه آخری استانبول 30 فروردین 98 (5شب)

تور لحظه آخری استانبول 30 فروردین 98 (5شب)

5 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
آکسارای
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
آکسارای
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,325,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
هاربیه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
ینی کاپی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
توپکاپی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
دولاب دره
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
ینی کاپی
5 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
آکسارای
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
دولاب دره
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
لاللی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
دولاب دره
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
پرا
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
ینی کاپی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
ینی کاپی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
بایرام پاشا
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
شیشانه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
لاللی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
پیاله پاشا
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
پرا
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
بی اوغلو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
بومونتی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
بشیکتاش
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,445,000 تومان
بشیکتاش

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • لیدر فارسی زبان
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز معراج/ نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد. /

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

مسئولین تور

 • اقای لطفیان
 • خانم میرحمزه
 • خانم ابراهیمی
 • خانم کوهی
 • خانم اصفهانی
 • آقای پرک
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt