تور لحظه آخری استانبول 10 اسفند 97 (5شب)

تور لحظه آخری استانبول 10 اسفند 97 (5شب)

5 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
<br/> فاتیح ، اون کاپانی <br/> <br/>
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
توپکاپی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
آکسارای
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
آکسارای
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
ینی کاپی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
آکسارای ، یوسف پاشا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
دولاب دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
دولاب دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
ینی کاپی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
فیندیک زاده
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
ینی کاپی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
ینی کاپی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
مرتر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
<BR> <BR> بایرام پاشا <BR> <BR>
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
شیشانه
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
نزدیک تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
لاللی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
<BR> <BR> بی اغلو <BR> <BR>
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
عثمان بی ، بومونتی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
<BR> <BR> تکسیم <BR> <BR>
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز معراج
نرخ کودک زیر 2 سال 199.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

مسئولین تور

  • اقای لطفیان
  • خانم میرحمزه
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt