تور لحظه آخری استانبول 10 اسفند 97 (3شب)

تور لحظه آخری استانبول 10 اسفند 97 (3شب)

3 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
<br/> <br/> فاتیح ، اون کاپانی <br/> <br/>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
توپکاپی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
آکسارای
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
آکسارای
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
ینی کاپی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
آکسارای ، یوسف پاشا
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
دولاب دره
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
دولاب دره
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
ینی کاپی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
فیندیک زاده
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
ینی کاپی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
ینی کاپی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
مرتر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,825,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
<BR> <BR> بایرام پاشا <BR> <BR>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
شیشانه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
نزدیک تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
لاللی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
<BR> <BR> بی اغلو <BR> <BR>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
عثمان بی ، بومونتی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
<BR> <BR> تکسیم <BR> <BR>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,395,000 تومان
تکسیم

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • لیدر فارسی زبان
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز معراج
نرخ کودک زیر 2 سال 199.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

مسئولین تور

 • اقای لطفیان
 • خانم میرحمزه
 • خانم ابراهیمی
 • خانم کوهی
 • خانم اصفهانی
 • آقای پرک
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt