الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری استانبول 11 آبان 97(4شب)

تور لحظه آخری استانبول 11 آبان 97(4شب)

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۰۶۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
<BR> توپکاپی <BR> <BR>
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۱۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۳۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
آکسارای
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۶۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۵۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
فاتیح
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۶۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۵۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
شیشلی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۷۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۳۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم , گالاتا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۸۰۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
دلاب دره , هاربیه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۸۴۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
ینی کاپی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۲۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
آکسارای , یوسف پاشا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۰۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۲۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم , پرا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۰۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۲۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم , پرا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۹۶۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۱۴۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۴۰۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
ینی کاپی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۹۶۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۱۴۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۴۶۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
فندق زاده
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۳۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم , پرا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۳۶۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۶۸۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۳۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
مرتر
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۱۳۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۸۱۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۲۴۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۷۰۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
لاللی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۹۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۵۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم , شیشانه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۹۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۶۸۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۹۳۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
بایرام پاشا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۹۴۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۴۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
گایرا تپه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۶۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
بی اوغلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۵۸۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵٬۳۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۸۱۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۵۸۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵٬۳۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۶۸۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۸۱۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵٬۸۳۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم , پرا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۹۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۸۶۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
شیشلی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۹۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳٬۰۱۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
عثمان بی , بومونتی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴٬۰۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶٬۰۱۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۸۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴٬۱۰۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶٬۴۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
شیشلی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴٬۲۳۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶٬۶۶۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۳۸۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم , هاربیه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۶۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳٬۵۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
تکسیم

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز قشم ایر
نرخ کودک زیر 2 سال 199.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook