الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری استانبول 3 شهریور 97 (3شب)

تور لحظه آخری استانبول 3 شهریور 97 (3شب)

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,075,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,535,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,840,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,205,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,535,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,005,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,315,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,005,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,985,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,315,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,005,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,985,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,335,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,860,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,005,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,360,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,085,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,995,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,360,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,085,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,995,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,465,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
PERA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,475,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,080,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,510,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,365,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,080,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,575,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,115,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
ŞIŞHANE
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,615,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,405,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,160,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,615,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,405,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,160,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,620,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,575,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,160,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
BEYOGLU
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,620,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,575,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,160,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
SISLI
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,630,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,585,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,265,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,640,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,595,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,175,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
PERA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,685,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,705,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,685,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,705,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,795,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,265,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,935,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,805,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,240,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,825,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,980,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,265,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,835,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,275,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,265,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,860,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,715,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,265,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,860,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,045,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,265,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
OSMANBEY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,880,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,065,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,285,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
SISLI
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,880,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,295,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
OSMANBEY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,060,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,405,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,395,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,065,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,460,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,405,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,120,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,540,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,425,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,175,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,660,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,430,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,705,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,430,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,280,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,280,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,360,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,035,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,540,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,365,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,715,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,540,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
SISLI
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,395,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,115,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,540,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,475,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,230,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,580,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,575,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,445,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,635,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
SISLI
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,270,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,735,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,815,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,735,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,875,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,670,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,060,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,060,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,060,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,410,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,380,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,445,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,575,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,030,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  10,360,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,885,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,640,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز قشم ایر
نرخ کودک زیر 2 سال 199.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***