تور لحظه آخری استانبول 3 شهریور 97 (3شب)

تور لحظه آخری استانبول 3 شهریور 97 (3شب)

3 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,005,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,005,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
PERA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
ŞIŞHANE
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
BEYOGLU
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
SISLI
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
PERA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
OSMANBEY
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
SISLI
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
OSMANBEY
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
SISLI
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
SISLI
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,640,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • گشت خرید رایگان با ناهار

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز قشم ایر
نرخ کودک زیر 2 سال 199.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

مسئولین تور

  • اقای لطفیان
  • خانم میرحمزه
  • خانم ابراهیمی
  • خانم کوهی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt