الفبای سفر
الفبای سفر
تور کوش آداسی 28 اردیبهشت 97

تور کوش آداسی 28 اردیبهشت 97

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,870,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,160,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,540,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,170,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,580,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,270,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,720,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
STD LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,270,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,720,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
FAMILY SUITE LAND VIEW -5PAX
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,170,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,830,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
STD ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,760,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,410,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
CLUB ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,030,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
MAIN DELUXE LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,030,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
STD ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
FAMILY SUITE LAND VIEW -4PAX
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,920,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,660,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,060,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
MAIN DELUXE SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,920,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,060,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
R.O.H
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,960,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,720,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,080,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,960,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,720,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,080,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
MAIN BUILDING
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,040,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,840,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,120,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
SUPERIOR LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,080,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,130,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
STD ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,120,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,130,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
STD ROOM LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,170,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,170,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
MAIN BILDINGSEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,210,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,080,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,180,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
SUPERIOR SIDE SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,230,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
FAMILY ROOM-4PAX
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,570,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,220,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,330,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,230,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
STD ROOM SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,370,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,520,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
STD ROOM LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,270,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
SELECT ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,780,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,170,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,420,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
CLUB ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
CLUB FAMILY SUIT 4 PAX
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,980,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,510,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
HOTEL ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,680,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
STD LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,760,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,290,000تومان
STD SIDE SEA VIEW

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کوش آداسی به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور کوش آداسی گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری کوش آداسی و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر کوش آداسی

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، بیمه آکسا الزامی و هزینه آنبه عهده مسافر می باشد.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.
آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook