الفبای سفر
الفبای سفر
تور کوش آداسی 17مرداد 1403

تور کوش آداسی 17مرداد 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
ازمیر ، عدنان مندرس
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
ازمیر ، عدنان مندرس
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۷٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۴٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۷٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۷٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۱٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۱٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۹٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۴٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۷٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور دید غیر مستقیم به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۸٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
رو به باغ
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۹٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
SUPERIOR SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۰٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۶٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۳٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۲٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۰٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور دید غیر مستقیم به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۶٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۹٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۷٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۲٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۲٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۳٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۸٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا

اطلاعات تور

توضیحات

تور کوش آداسی از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook