الفبای سفر
الفبای سفر
تور کوش آداسی 13مرداد 1403

تور کوش آداسی 13مرداد 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
ازمیر ، عدنان مندرس
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
ازمیر ، عدنان مندرس
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۲٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۹٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۰٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۹٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۹٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۷٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
رو به باغ
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور دید غیر مستقیم به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۷٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۸٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
SUPERIOR SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۴٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۹٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۰٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۰٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور دید غیر مستقیم به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۴٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۶٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۸٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۸٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۰٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۰٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۱٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳۳٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا

اطلاعات تور

توضیحات

تور کوش آداسی از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook