الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری مارماریس 5مرداد 1403 (مستقیم دالامان)

تور لحظه آخری مارماریس 5مرداد 1403 (مستقیم دالامان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - آتا (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - آتا (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۴٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۷٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۲٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۳٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۶٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۶۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۹۹٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۰٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۶٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۶۸٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۹۹٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
بانگلو
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۳٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۷۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۱۸٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۰٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۱٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۷۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۱۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۰٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۷۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۴٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۰٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
لند ویو
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۷۲٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۷٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۲۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۳٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۰٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۳٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۹٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۳٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۸٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۸٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۷۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۱۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۰٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۶٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۷٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸۰٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۷۸٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۱۹٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
سوپریور دید غیرمستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۸٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۹٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۹٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸۸٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۴٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱۵٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
GUEST ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱۹٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶۹٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
RIVER VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۷۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲۸٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
POOL ACCESS SEA VIEW
<