الفبای سفر
الفبای سفر
تور فتحیه 5و12و19مرداد 1403

تور فتحیه 5و12و19مرداد 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - آتا (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - آتا (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۷٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸۰٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دلوکس دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۷٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دلوکس رو به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸۷٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۸٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸۷٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳۸٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۷٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸۹٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
رو به استخر
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸۹٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
LARGE ROOM 2+1
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۹٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دلوکس رو به باغ
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹۷٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
POOL ACCESS STAIRS
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
POOL DIRECT
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶۰٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۷۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۰٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱۷٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۱۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
SWIM UP
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۱۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۷٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۱۹٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
POOL ACCESS STAIRS
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲۹٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
LARGE ROOM 2+1
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲۱٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵۳٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
POOL DIRECT
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴۰٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
سوئیت دلوکس 4PAX
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴۰٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دلوکس لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴۹٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
رو به باغ

اطلاعات تور

توضیحات

تورفتحیه  و مارماریس از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز آتا ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook