الفبای سفر
الفبای سفر
تور کوش آداسی 6مرداد 1403

تور کوش آداسی 6مرداد 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
ازمیر ، عدنان مندرس
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
ازمیر ، عدنان مندرس
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۶٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۰٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۰٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۴٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۴٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۷٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور دید غیر مستقیم به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۲٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۷٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
SUPERIOR SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
رو به باغ
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۴٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۳٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۷٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور دید غیر مستقیم به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۰٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۰٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۵٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۲٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۷٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۷٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۸٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۷٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۹٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۰٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا

اطلاعات تور

توضیحات

تور کوش آداسی از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook