الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری کوش آداسی 30تیر 1403

تور لحظه آخری کوش آداسی 30تیر 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
ازمیر ، عدنان مندرس
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
ازمیر ، عدنان مندرس
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۸٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۹٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۹٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۴٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور دید غیر مستقیم به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۷٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
رو به باغ
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۹٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۹٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۵٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
SUPERIOR SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۱٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۱٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور دید غیر مستقیم به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۶٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۷٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۷٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۸٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۱٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۰٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۱٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۴٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۷٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۴٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۷٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا

اطلاعات تور

توضیحات

تور کوش آداسی از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook