الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری کوش آداسی 27تیر 1403

تور لحظه آخری کوش آداسی 27تیر 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
ازمیر ، عدنان مندرس
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
ازمیر ، عدنان مندرس
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۸٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۲٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۴٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۳٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
رو به باغ
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۲٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور دید غیر مستقیم به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۷٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
SUPERIOR SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
JUNIOR SUITE: 2+2
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۱٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
سوپریور دید غیر مستقیم به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۲٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۶٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۶٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
PROMO ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۷٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۹٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۱٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۸٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۴٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱۲٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان