الفبای سفر
الفبای سفر
تور ترکیبی کوش آداسی ازمیر 26 خرداد 1403

تور ترکیبی کوش آداسی ازمیر 26 خرداد 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
ازمیر ، عدنان مندرس
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
ازمیر ، عدنان مندرس
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  58,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  62,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  64,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  45,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  68,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  80,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  77,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  80,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  72,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  82,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  54,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  84,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  78,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  85,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  86,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  88,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  90,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  82,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  830,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  89,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  89,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  91,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  96,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  96,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  61,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  97,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  100,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  100,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور کوش آداسی ازمیر از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook