الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری بدروم 30خرداد 1403

تور لحظه آخری بدروم 30خرداد 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
ازمیر ، عدنان مندرس
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
ازمیر ، عدنان مندرس
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  48,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  50,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  58,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  55,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  67,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  85,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  68,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  95,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  106,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  107,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  64,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  87,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
MYNODS
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  113,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  66,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  114,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  67,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  116,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  68,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  93,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
MAIN
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  75,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  134,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  79,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  140,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  83,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  149,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  86,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  154,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  90,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  163,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  93,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  169,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  127,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  182,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  131,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  188,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور بدروم از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.

.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook