الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری آنتالیا 24خرداد 1403(معراج)

تور لحظه آخری آنتالیا 24خرداد 1403(معراج)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  63,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  66,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  67,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  85,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,600,000تومان
  50,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  87,100,000تومان
  84,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,200,000تومان
  29,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000تومان
  11,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  90,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  99,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  89,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  59,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  96,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  107,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  96,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  69,500,000تومان
  67,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  102,300,000تومان
  99,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,500,000تومان
  38,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000تومان
  11,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  71,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  106,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  40,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  74,800,000تومان
  72,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  110,800,000تومان
  107,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  42,100,000تومان
  40,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000تومان
  11,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  83,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  125,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  46,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  95,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  144,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  52,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  95,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  161,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  52,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  97,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  147,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  53,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  97,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  147,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  53,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  111,500,000تومان
  108,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  188,600,000تومان
  183,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  60,500,000تومان
  58,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000تومان
  11,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  109,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  167,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  59,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  141,700,000تومان
  137,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  243,000,000تومان
  235,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  75,500,000تومان
  73,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000تومان
  11,500,000تومان
آفر ویژه

اطلاعات تور

توضیحات

تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

.*** کودک باتخت در هتل آدالیا الیت بین 6 الی 11سال محاسبه شده و در هتل رویال وینگز بین 6 الی 10سال محاسبه میگردد .

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook