الفبای سفر
الفبای سفر
تور 3شب ارمنستان بهار 1403 ( ایرتور)

تور 3شب ارمنستان بهار 1403 ( ایرتور)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
Aircraft - ایران ایرتور (Economy)
alefbatour
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایران ایرتور (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
STD ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور ارمنستان از تهران 3 شب و 4 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایران ایرتور✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

نرخ کودک زیر 2سال  1.200.000 تومان میباشد
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها و ایام تعطیل 10 صبح الی 15.***


آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook