شرایط دریافت مجوز خروج از کشور مشمولان

شرایط دریافت مجوز خروج از کشور مشمولان

شرایط دریافت مجوز خروج از کشور برای مشمولان
----------------------------------
۱ – میزان ودیعه برای مجوز خروج از کشور چه مبلغ و نوع وثیقه چه می باشد؟
برای سفرهای زیارتی چک به مبلغ ۱۵ میلیون تومان – سفرهای علمی کوتاه مدت ۵ میلیون تومان نقد و برای سفرهای سوریه و تحصیل در دانشگاههای خارج مبلغ ۱۵ میلیون تومان نقد – ضمانتنامه بانکی یا وثیقه ملکی.

۲ – اخذ ودیعه بصورت ضمانتنامه بانکی چگونه است و چه بانکی معتبر می باشد؟
ضمانتنامه همه بانکها با هماهنگی امور مالی سازمان وظیفه عمومی ناجا معتبر می باشد.

۳ – نحوه خروج از کشور دانشجویان از طریق ستاد عمره دانشجویی چگونه است؟
با در خواست ستاد عمره دانشجویی و تعهد آن ستاد و نداشتن غیبت مشمول امکان خروج از کشور دانشجویان برای عمره وجود دارد.

۴ – آیا به مشمولان غائب مجوز خروج تعلق میگیرد؟
هیچ مشمول غایبی به هیچ وجه مجاز به خروج از کشور نمی باشد.

۵ – مجوز خروج به مقصد چه کشورهایی و به چه منظور صادر میشود؟
تمامی کشورها به منظور سفر علمی به جز فلسطین اشغالی
کشورهای زیارتی (عراق، سوریه و عربستان)

۶ – خروج از کشور دانشجویان به چه صورت میباشد؟
به منظور سفر علمی و فرصت مطالعاتی و اخذ پذیرش با درخواست و تائید دانشگاه و سپردن ودیعه ۵ میلیون تومانی مجوز خروج برای دانشجویان صادر می شود.

۷ – مدت خروج از کشور به منظور فرصت مطالعاتی در دوره های فوق لیسانس و دکتری به چه صورت میباشد؟
فوق لیسانس ۶ ماه و دکترا یکسال می باشد.

۸ – نحوه خروج از کشور متعهدین خدمت به سازمانها ( نفتکش، کشتیرانی، هواپیمائی، آموزش و پرورش و قوه قضائیه،. . .)چگونه می باشد؟
با درخواست سازمان مربوط پس از طی دوره آموزش نظامی و تعهد سازمان مربوط به مبلغ ۱۵ میلیون تومان خروج این افراد ممکن میباشد.

۹ – نحوه خروج از کشور ورزشکاران اعم از دانش آموز و دانشجو چگونه می باشد ؟
با درخواست سازمان تربیت بدنی در صورت نداشتن غیبت و تضمین لازم از سوی فدراسیون مربوطه امکان خروج ورزشکاران مشمول ممکن می باشد.

۱۰ – نحوه خروج از کشور دانشجویان از طریق ستاد عمره دانشجوئی چگونه است؟
درخواست ستاد عمره دانشجوئی و تعهد آن ستاد و نداشتن غیبت.

۱۱ – نحوه خروج از کشور فرزندان مامور ثابت دولت در خارج از کشور چگونه است؟
با تائید ماموریت از طرف وزارت امور خارجه و به شرط نداشتن غیبت و سپردن تضمین از سوی سازمان مربوطه همراهی فرزندان مامورین ثابت دولت در خارج از کشور تا پااین ماموریت والدین امکان پذیر می باشد.

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt