تور لحظه آخری آنتالیا 17 تیر 1402

تور لحظه آخری آنتالیا 17 تیر 1402

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : شنبه 1402/04/17 ساعت پرواز: 05:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : جمعه 1402/04/23 ساعت پرواز: 23:40
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان
NET
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,309,700 تومان 43,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,939,700 تومان 64,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,563,700 تومان 25,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,609,700 تومان 53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,900,700 تومان 73,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,609,700 تومان 53,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,669,700 تومان 55,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,050,700 تومان 78,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,816,700 تومان 30,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,789,700 تومان 59,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,582,700 تومان 83,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,820,700 تومان 37,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,819,700 تومان 60,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,230,700 تومان 84,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,125,700 تومان 31,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,969,700 تومان 65,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,500,700 تومان 93,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
- -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,969,700 تومان 65,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,633,700 تومان 94,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,009,700 تومان 33,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,209,700 تومان 73,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,298,700 تومان 100,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,657,700 تومان 35,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,359,700 تومان 78,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,263,700 تومان 115,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,614,700 تومان 37,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,419,700 تومان 80,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,383,700 تومان 119,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,717,700 تومان 37,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
139,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,509,700 تومان 83,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,503,700 تومان 123,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,365,700 تومان 39,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
DLX
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,569,700 تومان 85,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
130,604,000 تومان 126,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,880,700 تومان 39,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
DLX SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,839,700 تومان 94,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
143,674,700 تومان 139,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,940,700 تومان 41,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
144,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
111,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
167,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
17تیر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
116,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
175,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
131,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
199,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
154,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
235,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
157,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
240,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
201,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
310,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات

توضیحات

تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .

***کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021


مسئولین تور

 • آقای هندی
 • خانم میرحمزه
 • خانم پور حنیف
 • خانم طباطبائی
 • خانم پورصفری
 • خانم معزی
 • خانم عراقی
 • آقا لطف الهی
 • آقای قلی زاده
 • خانم تاجیک
 • آقای حسینی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt