الفبای سفر
الفبای سفر
آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (6روزه)

آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (6روزه)

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
FATIH
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
AKSARAY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۹۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۵۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
Dolapdere
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۵۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۱۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۷۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
Beyoğlu
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۷۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
AKSARAY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۶۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۷۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
Beyoğlu
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۶۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۲۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
sehzadebasi
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۰۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
Dolapdere
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
TAKSIM/superior city
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
BOSPHORUS VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
BESIKTAS
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
BESIKTAS

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال 990/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook