الفبای سفر
الفبای سفر
آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (7روزه)

آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (7روزه)

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
FATIH
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
AKSARAY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
Dolapdere
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
Beyoğlu
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
AKSARAY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  10,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,620,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,040,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,620,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
Beyoğlu
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,160,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
sehzadebasi
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,180,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,960,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,160,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,720,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,040,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,720,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,040,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
Dolapdere
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,160,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,080,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,760,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,080,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,760,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,260,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,120,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,880,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,160,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,920,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,340,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,280,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,880,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
Şişli
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,880,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,880,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,680,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,860,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
TAKSIM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,780,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
TAKSIM/superior city
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,660,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,820,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,480,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
BOSPHORUS VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  39,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
BESIKTAS
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,460,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,420,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,580,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,990,000تومان
BESIKTAS

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال 990/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook