الفبای سفر
الفبای سفر
تور بدروم 5و6 اردیبهشت 98

تور بدروم 5و6 اردیبهشت 98

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
run of the house
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,040,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,940,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std land view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,040,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,940,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std land view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
club std
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std sea view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,340,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std sea view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,540,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std land view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,340,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
club
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
superior sea view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std land view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,540,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
club
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,540,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
club std
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,840,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
main std room
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,840,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std sea view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,740,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
hotel
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,940,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,740,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,940,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,340,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
club garden view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,940,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std land view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,540,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
club sea view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std land view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,940,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std sea view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,940,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,840,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
hotel
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,140,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std sea view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std land view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,540,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,740,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
superior garden room
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std sea view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,340,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
superior land view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  10,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
superior room sea view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,140,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,640,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
deluxe garden view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
deluxe sea view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,395,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,995,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std side sea view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,940,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
std sea view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,840,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,795,000تومان
superior sea view

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور کوش آداسی گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری کوش آداسی و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر کوش آداسی

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 300/000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.


آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook