تور بدروم 5و6 اردیبهشت  98

تور بدروم 5و6 اردیبهشت 98

6 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
run of the house
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
club std
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
club
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
superior sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
club
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
club std
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
main std room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
hotel
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
club garden view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
club sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
hotel
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
superior garden room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
superior land view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
superior room sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
deluxe garden view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
deluxe sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std side sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
std sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,795,000 تومان
superior sea view

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور کوش آداسی گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری کوش آداسی و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر کوش آداسی

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 300/000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.


مسئولین تور

  • آقای قاسملو
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt