الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری استانبول 10 اسفند 97 (3شب)

تور لحظه آخری استانبول 10 اسفند 97 (3شب)

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,495,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,885,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,465,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
<br/> <br/> فاتیح ، اون کاپانی <br/> <br/>
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,970,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,465,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
توپکاپی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,595,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,055,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,510,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
آکسارای
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,635,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,140,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,595,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
آکسارای
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,635,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,140,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,635,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
ینی کاپی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,730,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,235,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
آکسارای ، یوسف پاشا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,770,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,520,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
شیشلی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,815,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,485,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,520,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
دولاب دره
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,855,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,570,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,730,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
دولاب دره
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,855,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,570,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,815,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
ینی کاپی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,895,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,655,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
فیندیک زاده
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,940,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,735,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,940,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
ینی کاپی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,955,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,775,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,620,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,980,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,820,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
شیشلی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,025,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,910,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,645,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,065,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,645,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
ینی کاپی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,065,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,730,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,075,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,695,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
مرتر
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,155,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,645,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,240,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,730,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,195,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,255,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,955,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,195,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,255,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,955,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,825,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
<BR> <BR> بایرام پاشا <BR> <BR>
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,245,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,765,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,275,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,155,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,065,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
شیشانه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,325,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,865,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
نزدیک تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,240,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,855,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
لاللی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,410,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,670,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,865,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
<BR> <BR> بی اغلو <BR> <BR>
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,545,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,935,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,965,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
شیشلی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,580,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,840,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
شیشلی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,030,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,965,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
عثمان بی ، بومونتی
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,630,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,115,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,955,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
<BR> <BR> تکسیم <BR> <BR>
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,070,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,510,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,160,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
تکسیم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,430,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,495,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,395,000تومان
تکسیم

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز معراج
نرخ کودک زیر 2 سال 199.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook