تور لحظه آخری استانبول 11 آبان 97(4شب)

تور لحظه آخری استانبول 11 آبان 97(4شب)

4 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
<BR> توپکاپی <BR> <BR>
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
آکسارای
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
فاتیح
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم , گالاتا
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
دلاب دره , هاربیه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
ینی کاپی

BB

4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
آکسارای , یوسف پاشا
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم , پرا
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم , پرا
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
ینی کاپی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
فندق زاده
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم , پرا
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
مرتر
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
لاللی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم , شیشانه

BB

4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
بایرام پاشا
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
گایرا تپه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
بی اوغلو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم , پرا
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
عثمان بی , بومونتی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم , هاربیه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
تکسیم

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • گشت خرید رایگان با ناهار

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز قشم ایر
نرخ کودک زیر 2 سال 199.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

مسئولین تور

  • اقای لطفیان
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt