تور 6شب آنتالیا 25و26و27 خرداد 1402

تور 6شب آنتالیا 25و26و27 خرداد 1402

6 شب
IKA AYT
تاریخ : شنبه 1402/03/27 ساعت پرواز: 05:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : جمعه 1402/04/02 ساعت پرواز: 23:40
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
NET
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,249,700 تومان 41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,141,700 تومان 58,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,666,700 تومان 25,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,339,700 تومان 44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,613,700 تومان 60,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,593,700 تومان 26,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,296,700 تومان 46,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,909,700 تومان 63,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,314,700 تومان 27,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,429,700 تومان 47,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,454,700 تومان 65,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,623,700 تومان 27,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
27خرداد
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,420,700 تومان 57,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,007,700 تومان 80,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,614,700 تومان 37,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,716,700 تومان 60,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,878,700 تومان 86,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,716,700 تومان 60,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,025,700 تومان 61,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,393,700 تومان 86,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,258,700 تومان 32,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,746,700 تومان 61,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,805,700 تومان 87,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,777,700 تومان 39,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,158,700 تومان 62,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,938,700 تومان 88,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,464,700 تومان 32,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,497,700 تومان 63,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,307,700 تومان 90,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,082,700 تومان 33,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,454,700 تومان 65,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,397,700 تومان 93,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,700,700 تومان 33,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,338,700 تومان 68,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,032,700 تومان 98,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,627,700 تومان 34,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,544,700 تومان 68,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,620,700 تومان 97,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,318,700 تومان 34,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,368,700 تومان 69,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,577,700 تومان 99,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,936,700 تومان 34,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,119,700 تومان 70,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,358,700 تومان 102,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,462,000 تومان 35,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,737,700 تومان 71,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,929,700 تومان 97,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
73,737,700 تومان 71,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
27خرداد
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,179,700 تومان 72,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,551,700 تومان 105,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,069,700 تومان 35,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
SEA
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,827,700 تومان 74,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,332,700 تومان 108,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,687,700 تومان 36,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
DLX
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
SEA SIDE
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,784,700 تومان 76,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,319,700 تومان 110,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,305,700 تومان 37,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
DLX SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
136,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
141,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
142,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,178,700 تومان 96,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
146,867,700 تومان 142,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,103,700 تومان 43,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
148,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
122,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
185,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
27خرداد
قیمت 2 تخته (هرنفر)
127,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
193,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
143,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
218,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
192,084,700 تومان 186,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
295,805,700 تومان 287,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,209,700 تومان 73,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
27خرداد
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
220,924,700 تومان 214,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
342,052,700 تومان 332,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,891,700 تومان 83,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,529,700 تومان 17,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات

توضیحات

تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .

***کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود.

***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دوز کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021


مسئولین تور

 • آقای هندی
 • خانم میرحمزه
 • خانم پور حنیف
 • خانم پورصفری
 • خانم معزی
 • خانم عراقی
 • خانم رحیمی
 • آقای قلی زاده
 • خانم تاجیک
 • آقای حسینی
 • خانم تاجیک
 • آقای معصومی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt