تور تایلند (پاتایا) آذر 1401

تور تایلند (پاتایا) آذر 1401

7 شب
BKK IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/10/01 ساعت پرواز: 21:10
مدت پرواز: 07:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
IKA BKK
تاریخ : جمعه 1401/10/09 ساعت پرواز: 21:30
مدت پرواز: 07:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,560,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,670,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,670,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,070,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,070,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,180,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,280,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,360,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,460,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,460,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,680,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,860,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,860,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,080,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,080,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,720,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,370,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,550,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,980,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,810,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,810,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,320,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,840,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
 • پرینت حساب بانکی بامانده 50.000.000 تومان
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • ویزا
 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

تور تایلند پاتایا از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه پاییز + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز ماهان✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر
مجری مستقیم تور تایلند (پاتایا) گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری تایلند پوکت  و ارائه ارزان ترین قیمت  .

ترانسفر فقط رفت میباشد درصورت درخواست ترانسفر برگشت مبلغ جداگانه محاسبه میگردد

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.


در ایام کریسمس و سال نو میلادی هتل ها شامل سوشارژ میباشند و هزینه هتل ها افزایش دارد , برای اطلاع از جزئیات لطفا با کانتر مربوطه هماهنگ نمایید.

مدارک لازم:
اصل پاسپورت و کپی روی برگه A4
کپی شناسنامه و کارت ملی روی برگه A4 ( کپی تمامی صفحات  )
یک قطعه عکس 6 در 4 ( جدید ، حداکثر برای 3 ماه پیش - رنگی و پشت زمینه سفید - تمام رخ و با کیفیت - بدون عینک )
اصل تمکن مالی لاتین تک برگ با موجودی حداقل 50 میلیون تومان ( روی سربرگ بانک با مهر برجسته بانک یا هولوگرام - حداکثر 3 روز قبل از بانک گرفته شده باشد - با درج اسم صاحب حساب)
بیمه مسافرتی 60 روزه تا سقف 10 هزار یورو
بلیط و واچر هتل

ویزای تایلند 7 روز کاری زمان میبرد .

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

 • آقای هندی
 • آقای قاسملو
 • خانم ارجمندی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt