تور استانبول 3 شهریور 1401 (5شب)

تور استانبول 3 شهریور 1401 (5شب)

5 شب

این تور منقضی شده است.

IKA IST
تاریخ : پنجشنبه 1401/06/03 ساعت پرواز: 19:50
مدت پرواز: 03:00
Economy
مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل: آسمان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه استانبول
IST IKA
تاریخ : سه شنبه 1401/06/08 ساعت پرواز: 11:00
مدت پرواز: 03:00
Economy
مبدا : فرودگاه استانبول
شرکت حمل و نقل: آتا
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,325,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور استانبول از تهران 5 شب و 6 روز ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

نرخ کودک زیر 2سال990/000 تومان میباشد.

پکیج براساس پایه نرخ پروازی محاسبه گردیده است.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021


مسئولین تور

 • خانم میرحمزه
 • خانم ابراهیمی
 • خانم پور حنیف
 • خانم اصفهانی
 • خانم رضایی
 • خانم طباطبائی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt