تور تایلند (پوکت) زمستان 1401

تور تایلند (پوکت) زمستان 1401

7 شب

این تور منقضی شده است.

IKA BKK
تاریخ : سه شنبه 1401/11/11 ساعت پرواز: 21:10
مدت پرواز: 07:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
BKK IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/11/19 ساعت پرواز: 21:30
مدت پرواز: 07:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,160,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,270,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,270,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,560,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,560,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,670,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,880,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,880,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,880,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,960,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,960,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,060,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,390,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,460,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,460,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,570,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,570,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,680,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,890,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,890,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,960,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,400,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,580,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,580,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,580,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,790,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,790,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,970,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,910,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,980,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,090,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,480,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,590,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,590,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,810,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,420,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,620,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,440,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,520,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,620,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • نتیجه منفی تست PCR
  • کارت واکسن
  • پرینت حساب بانکی بامانده 50.000.000 تومان
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ویزا

توضیحات

 تور تایلند پوکت از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه زمستان + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز ماهان✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر
مجری مستقیم تور تایلند (پوکت) گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری تایلند پوکت و ارائه ارزان ترین قیمت  .

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.


در ایام کریسمس و سال نو میلادی هتل ها شامل سوشارژ میباشند و هزینه هتل ها افزایش دارد , برای اطلاع از جزئیات لطفا با کانتر مربوطه هماهنگ نمایید.

مدارک لازم جهت ویزا:

اصل پاسپورت و کپی روی برگه A4
کپی شناسنامه و کارت ملی روی برگه A4 ( کپی تمامی صفحات  )
یک قطعه عکس 6 در 4 ( جدید ، حداکثر برای 3 ماه پیش - رنگی و پشت زمینه سفید - تمام رخ و با کیفیت - بدون عینک )
اصل تمکن مالی لاتین تک برگ با موجودی حداقل 50 میلیون تومان ( روی سربرگ بانک با مهر برجسته بانک یا هولوگرام - حداکثر 3 روز قبل از بانک گرفته شده باشد - با درج اسم صاحب حساب)
بیمه مسافرتی 60 روزه تا سقف 10 هزار یورو
بلیط و واچر هتل

ویزای تایلند 7 روز کاری زمان میبرد .

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

  • خانم ارجمندی
  • آقای هندی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt