تور بلغارستان (وارنا) 6مرداد 1401 1مرداد

تور بلغارستان (وارنا) 6مرداد 1401 1مرداد

7 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,794,750 تومان 15,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,879,750 تومان 23,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,169,750 تومان 13,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,969,750 تومان 9,495,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,844,750 تومان 16,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,244,750 تومان 24,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,694,750 تومان 13,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,694,750 تومان 13,995,000 تومان
park view
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,894,750 تومان 17,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,294,750 تومان 25,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,324,750 تومان 14,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,389,750 تومان 9,895,000 تومان
PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,795,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,595,000 تومان
PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,595,000 تومان
SEAVIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,995,000 تومان
PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,295,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,995,000 تومان
PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,595,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,195,000 تومان
PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,195,000 تومان
FREE PRAVITE BEACH/SIDE SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,395,000 تومان
PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,595,000 تومان
PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,895,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,195,000 تومان
FREE PRAVITE BEACH/DLX ROOM FRONT SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,995,000 تومان
SUP PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,395,000 تومان
SUP SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,295,000 تومان
FREE PRAVITE BEACH/PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,295,000 تومان
FREE PRAVITE BEACH/SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,295,000 تومان
STD PARK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,295,000 تومان
DLX KING PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,495,000 تومان
SUP PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,295,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,295,000 تومان
DLX KING SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,795,000 تومان
SUP SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,295,000 تومان
FREE PRAVITE BEACH/LUX LEVEL ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,295,000 تومان
FREE PRAVITE BEACH/JUNIOR SUIT

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • سیم کارت اعتباری
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

 • تور بلغارستان از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ماهان  ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.

خدمات:

7شب اقامت در هتل بلیط - رفت و برگشت با پروازه مستقیم ماهان ایر به وارنا - ویزا - ترانسفر فرودگاهی - سیم کارت برای هر اتاق - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا - راهنما

.

توضیحات:

1-   نرخ كودك زير 2 سال 995.000 تومان مي باشد . 
2-   درصورت درخواست پرواز بيزينس كلاس به ازاي هر نفر مبلغ 5.000.000 تومان به نرخ پكيج اضافه مي شود . 
3-  علاوه بر هزينه بيمه مسافرتي محاسبه شده ، براي مسافران بالاي 60 سال مبلغ جداگانه از مسافردريافت مي گردد .
4-   مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و اين شركت هيچ مسئوليتي بابت ممنوعيت خروج از كشور و اعتبار پاسپورت مسافر ندارد.

.

.

.

مدارک لازم:

اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
یک قطعه عکس(3.5×4.5)تمام رخ،رنگی،پشت زمینه سفید،بدون عینک
تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح(در فایل پیوستی)
به صورت جداگانه A4 کپی تمامی صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه و کپی رونوشت کارت ملی A4 کپی صفحه اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه و صفحات دارای ویزا روی برگه

گواهی بانکی حداقل 3 ماهه با موجودی حداقل 150،000،000ریال به همراه مهر بانک و نام شخص .
ارائه کلیه مدارک مبنی برعلت رد شدن ویزا در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی.
فرزندان زیر 18 سال که به همراه یکی از والدین خود سفر می کند باید رضایت نامه محضری به زبان لاتین با امضای والدی که در سفر همراه آن ها نیست  به سفارت ارایه نماید . در غیر این صورت امکان صدور ویزا برای فرزند مربوطه مقدور نیست . 
در خصوص  والدینی که طلاق گرفته اند این رضایت نامه محضری باید به امضای هر دو والدین رسیده باشد . 

مدارک مستدل مبنی بر اینکه متقاضی دلایل موجهی جهت بازگشت به کشور مبداء دارد که شامل مدارک ذیل می گردد :
اظهار نامه کارفرما، قراداد استخدام، یا سایر مدارک / معرفی نامه/ که نشان دهد متقاضی در کشور مبداء دارای شغل و یا حرفه ای بوده، به علاوه ارائه فیش حقوقی برای حداقل یک ماه.(گواهی شغلی حتما باید به زبان لاتین باشد )
مدارکی دال بر اینکه متقاضی دارای ملک و دارایی در کشور مبداء می باشد.

موارد لازم به ذکر در گواهی اشتغال به کار عبارتند از: نام و نام خانودگی / نام شرکت یا موسسه / سمت دقیق / میزان حقوق دریافتی ماهیانه / شماره گذرنامه/ مدت زمان اشتغال به کار در آن شرکت یا موسسه / مهر و امضای مدیر عامل یا رئیس هئیت مدیره(لاتین )
بیمه سلامت / سفر بین المللی معتبر که حداقل تا 30.000 یورو را تحت پوشش قرار دهد.
ارایه ضمانت نامه بانکی  یا وجه نقد  به ازای هر نفر 300.000.000  ریال  با هماهنگی واحد فروش
جهت ضمانت نامه بازگشت چک شخصی پذیرفته نیست 

- کودکان 6-12 سال نیازی به انگشت نگاری ندارند اما جهت عکس برداری که توسط خود سفارت انجام میشود  باید در محل سفارت حضور داشته باشند .

- زمان صدور ویزا 10 روز کاری خواهد بود و چنانچه همکاران مدارک را دیر به واحد ویزا تحویل دهند مسیولیت هرگونه مشکل در خلال انجام کار به عهده  کانتر پیگیر خواهد بود . 

- بعد از دریافت مدارک کامل به شما رسید داده میشود لذا از پذیرفتن بسته مدارک ناقص معذوریم . 

- لطفا در نظر داشته باشید که  پاسپورت مسافرین میبایست حتما قبل از ورود به سفارت امضا شده باشد ، بنابراین قبل از دریافت مدارک از مسافرین حتما پاسپورتها چک شود.
.

شرایط عکس برای سفارت بلغارستان عبارتند از : 
عکس حداکثر گرفته شده در 6 ماه اخیر 
اندازه عکس: 35 در 45 میلی متر
عکس باید رنگی باشد  
سر باید 70-80 درصد از عکس را بگیرد  
زمینه عکس رنگی روشن. خاکستری روشن الگوی پیشنهادی نیست
متقاضی باید مستقیم به دوربین نگاه کند  
چهره خنثی. بدون لبخند و دهان باید بسته باشد 
از لباس یا رنگ متناسب با پس زمینه خودداری کنید 
مسئولین تور

 • خانم جعفریان
 • خانم پیرهادی
 • خانم موسوی
 • خانم حسینی
 • خانم ارجمندی
 • خانم قیصری
 • خانم گلسرشت
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt