تور پوکت زمستان 1400

تور پوکت زمستان 1400

7 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,955,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,190,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,365,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,365,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,395,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,395,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,455,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,455,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,545,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,660,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,660,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,810,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,045,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,045,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,695,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,755,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,255,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,255,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,255,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,255,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,050,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,935,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,858,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,085,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,940,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,325,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,885,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,445,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • نتیجه منفی تست PCR
  • کارت واکسن
  • پرینت حساب بانکی بامانده 50.000.000 تومان
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

 تور تایلند پوکت از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه زمستان+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز قطر ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر
مجری مستقیم تور تایلند (پوکت) گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری تایلند پوکت و ارائه ارزان ترین قیمت  .

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

  • خانم ارجمندی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt