تور گرجستان (تفلیس) آبان 1400(7شب)

تور گرجستان (تفلیس) آبان 1400(7شب)

7 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,405,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,105,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,305,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,105,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,265,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,305,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • نتیجه منفی تست PCR
  • کارت واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور تفلیس گرجستان از تهران  ارزان قیمت ویژه پاییز + بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر
نرخ کودک زیر 2سال990/000 تومان میباشد.

پرواز روزهای یکشنبه،سه شنبه،چهارشنبه و جمعه هر هفته می باشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

مسئولین تور

  • خانم اصفهانی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt