تور آنتالیا 15و22و29 آبان 1400

تور آنتالیا 15و22و29 آبان 1400

4 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : شنبه 1400/08/22 ساعت پرواز: 05:10
مدت پرواز: 03:30
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی: پگاسوس
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : چهارشنبه 1400/08/26 ساعت پرواز: 23:45
مدت پرواز: 03:30
Economy
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
هواپیمایی: پگاسوس
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
net
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,389,500 تومان 7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,891,000 تومان 9,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,297,500 تومان 6,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,914,500 تومان 8,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,741,500 تومان 10,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,497,000 تومان 7,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
park room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,219,000 تومان 8,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,256,000 تومان 10,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,623,000 تومان 7,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,649,500 تومان 9,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,096,000 تومان 11,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,833,000 تومان 7,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,248,000 تومان 9,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,156,500 تومان 12,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,116,500 تومان 7,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,384,500 تومان 9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,293,000 تومان 12,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,116,500 تومان 7,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,426,500 تومان 9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,440,000 تومان 12,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,169,000 تومان 7,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,277,000 تومان 10,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,036,000 تومان 14,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,599,500 تومان 8,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,287,500 تومان 10,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,046,500 تومان 14,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,578,500 تومان 8,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,487,000 تومان 10,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,435,000 تومان 14,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,683,500 تومان 8,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,001,500 تومان 11,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,296,000 تومان 15,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,904,000 تومان 8,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,001,500 تومان 11,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,296,000 تومان 15,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,904,000 تومان 8,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,316,500 تومان 11,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,611,000 تومان 15,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,904,000 تومان 8,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
SEA VIEW
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,852,000 تومان 12,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,797,500 تومان 16,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,271,500 تومان 8,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,904,500 تومان 12,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,850,000 تومان 17,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,271,500 تومان 8,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,114,500 تومان 12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,480,000 تومان 17,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,513,000 تومان 9,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
SEA VIEW
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,324,500 تومان 12,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان 17,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,513,000 تومان 9,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,954,500 تومان 13,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,593,000 تومان 18,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,649,500 تومان 9,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,038,500 تومان 13,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,950,000 تومان 19,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,828,000 تومان 9,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,196,500 تومان 17,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,132,500 تومان 9,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,136,500 تومان 20,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,132,500 تومان 9,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,361,500 تومان 14,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,344,000 تومان 21,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,437,000 تومان 9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,498,000 تومان 14,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,596,000 تومان 21,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,498,000 تومان 14,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,054,500 تومان 15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,467,500 تومان 22,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,678,500 تومان 10,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,096,500 تومان 15,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,079,000 تومان 21,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,437,000 تومان 9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,737,000 تومان 15,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,801,000 تومان 23,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,046,000 تومان 10,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,419,500 تومان 16,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,019,000 تومان 24,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,340,000 تومان 10,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
sea view
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,889,500 تومان 17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,665,000 تومان 27,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,022,500 تومان 11,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,467,000 تومان 18,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,463,000 تومان 28,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,148,500 تومان 11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,467,000 تومان 18,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,673,000 تومان 28,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,264,000 تومان 11,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,488,000 تومان 18,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,694,000 تومان 28,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,264,000 تومان 11,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,517,000 تومان 19,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,269,000 تومان 29,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,568,500 تومان 11,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,737,500 تومان 19,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,657,000 تومان 26,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,757,500 تومان 12,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,683,000 تومان 24,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,729,500 تومان 38,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,015,000 تومان 14,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,389,500 تومان 27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,292,000 تومان 45,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,642,500 تومان 15,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,079,500 تومان 5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,790,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور آنتالیا از تهران 4 شب و 5 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021


مسئولین تور

 • اقای لطفیان
 • خانم کنعانی
 • خانم میرحمزه
 • خانم کوهی
 • خانم اصفهانی
 • خانم اسماعیلی
 • خانم رضایی
 • خانم کاکاوند
 • خانم چشمه
 • خانم طباطبائی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt